Udslusningsstrategi

Gøglerproduktionsskolens udslusningsstrategi er under løbende udvikling og tilpasses så den matcher elevernes behov og aftagernes krav. Udviklingen sker i samspil med ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, erhvervslivet og kommunen.

Gøglerproduktionsskolen rummer et bredt udbud af værksteder, med en solid faglig forankring i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så den enkelte elev opnår størst muligt udbytte af sit ophold på skolen. Dette sker i et løbende samarbejde mellem eleven, underviseren og elevens vejleder.

Ofte deltager netværkspersoner omkring den enkelte elev i indledende samtaler op til, i og/eller inden udslusning.

SSP konsulenter, alkohol – og sundhedskonsulenter samarbejder med skolen omkring generelt trivselsfremmende forløb for eleverne på linjerne.

Forløbsplaner og vejledning:

 • For at opnå bedst mulig forløb og efterfølgende udslusning for den enkelte elev, afdækkes elevens kompetencer, såvel fagligt som socialt og personligt. Endvidere afdækkes uddannelses- og erhvervsønsker. Socialt og personligt arbejdes der i tre trin ud fra principperne: åbne op for dig selv, åbne op i gruppen, åbne op til samfundet.
 • Vejledning og evaluering med linjens lærer og vejleder foregår løbende. På baggrund af de afdækkede behov aftales med eleven, hvordan denne arbejder med at styrke de forskellige områder.
 • Der laves forløb omkring de almene fag på skolen og eleven får mulighed for at arbejde frem mod prøve i dansk og matematik.
 • Skolens vejleder står for det overordnede og koordinerende vejledningsarbejde og har, på vejlederniveau, etableret et godt samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner.
 • Vejlederne i UU Aarhus, samt eventuelle andre kontaktpersoner, orienteres om den enkelte elevs videre forløb. I nogle tilfælde vil netværkspersonerne omkring den enkelte elev være med til samtale på skolen i forløbet, eller inden udslusning.

Der er en vejleder knyttet til alle skolens værksteder. Vejlederen indgår i produktionen og kommer dermed meget tæt på eleven i det daglige arbejde, og får et godt indblik i dennes løbende udvikling både fagligt, socialt og personligt. Der afholdes løbende samtaler med eleven, både omkring konkrete episoder og problematikker, som disse opstår, og i form af de faste forløbssamtaler, hvor der tages udgangspunkt i elevens forløbsplan i Nordplaner.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og ressourcer udarbejder eleven sammen med linjens lærer og vejleder en forløbsplan, som tilpasser udfordringer til den enkeltes mål med skoleforløbet. Eleven vejledes omkring uddannelsesmuligheder, branche- og praktikmuligheder, samt egne muligheder, baseret på den enkeltes afklaring af ressourcer og progression i arbejdet med at styrke disse. Skolen bruger bl.a. Uddannelses Guiden og Jobspor som afklaringsværktøj i arbejdet med at informere om muligheder og krav.

Der er fokus ikke blot på optagelseskrav til uddannelserne, men også på overgangskravene, så eleven sikres at dennes kompetencer matcher uddannelsen inden opstart. Dette styrker sandsynligheden for, at eleven reelt gennemfører den uddannelse skolen udsluser til.

Mentorordning:
Gøglerproduktionsskolen har en mentorordning med tilbud om støttende samtaler. Mentorordningen er et tilbud til elever, som har særlige udfordringer i forbindelse med deres forløb på Gøglerskolen. Det kan både være i en periode, eller under hele forløbet.

Gøglerproduktionsskolens mentor er en erfaren, professionel person, som gennem samtale og vejledning kan støtte eleven med afklaring af forhold omkring den personlige trivsel. Mentoren har tavshedspligt, men samarbejder med elevens linjelærer og vejleder på skolen, for at kunne give den bedst mulige støtte.

Mentoren tilbyder også hjælp med at finde andre støttemuligheder og med forældresamtaler.

Elever på Gøglerproduktionsskolen kan allerede ved skolestart bede om mentorstøtte og har løbende mulighed for at opsøge mentor under forløbet på skolen.

Samarbejdspartnere:
Gøglerproduktionsskolen sikrer eleverne gode muligheder for praktikforløb ved såvel private som offentlige arbejdsgivere i kommunen.

Der tilbydes desuden meritgivende kombinationsforløb af 2-5 ugers varighed i samarbejde med Aarhus Tech, Aarhus Business College og Sosu. Kombinationsforløb på uddannelsesinstitutioner bruges aktivt i udslusningen, til at give eleverne indsigt i de involverede institutioner og etablere kontakt.

Der afvikles særlige 2-ugers kombinationsforløb med Dansk og Matematik op til optagelsesprøverne på Sosu og Aarhus Tech.

Der afholdes årligt dialogmøde med Aarhus Tech og de øvrige produktionsskoler i området. Møderne arrangeres af EUD-gruppen og Aarhus Tech inviterer til yderligere møder i løbet af året.

Gøglerproduktionsskolen har desuden et samarbejde med ungdomsuddannelserne i Aarhus, hvor der årligt arrangeres uddannelsesdage på Gøglerskolen. Her kommer bl.a. erhvervsskolerne på skolen og præsenterer sig for eleverne.

Målrettede forløb mod EUD:
Når elever er motiverede for at tage en erhvervsuddannelse laves et målrettet forløb, hvilket bl.a. indebærer afholdelse af GF2 topmøde. Typisk deltager elev, vejleder, værkstedslærer, samt underviser i almene fag. Møderne er et af de afklaringsværktøj vi har til rådighed i Nordplaner, og sikrer eleven et tæt samarbejde mellem lærere og vejledere omkring forløbet.

Der er mulighed for op til 5 ugers kombinationsforløb som del af det målrettede forløb. Forløbene foregår på erhvervsskolerne (Aarhus Tech, Aarhus Business College og Sosu) som direkte overgang fra produktionsskolen til grundforløb 2. Forløbene sikrer at eleverne ikke bruger SU-klip på at afklare, om de er klar til at starte på uddannelsen. Det giver mulighed for en midtvejsevaluering, hvor det klarlægges om eleven kan fortsætte direkte i uddannelse og forventes at gennemføre denne, eller der er yderligere kompetencer der skal styrkes først.

KUU – GPS arbejder løbende på at hæve antallet af elever, der går videre i uddannelse.  Vi tilbyder forløb under den Kombinerede UngdomsUddannelse (KUU), som er et godt tilbud til en del af vores elevgruppe. Der er et tæt samarbejde med KUU’en omkring de elever, der kan have gavn af at gå videre i det 2-årige forløb og tilbuddet har en meget høj fastholdelsesgrad.

Udslusningsmål:
Gøglerproduktionsskolen sigter mod at få eleverne videre i uddannelse eller arbejde. Da skolen modtager mange elever med diagnoser, og forskellige sociale og psykiske problematikker, opkvalificeres vejledningsindsatsen løbende og skolen har et tæt samarbejde med forskellige behandlingstilbud i Aarhus.

Se de aktuelle udslusningstal i spalten til højre.

Udslusningsstatistikkerne bruges af skolens bestyrelse i evalueringen af arbejdet med skolens elevgruppe. Tallene sammenholdes med linjernes beskrivelser af arbejdet med eleverne, og de udviklinger i elevgruppen der observeres. Med baggrund i tal og beskrivelser opsættes mål for hvor mange elever der afklares og hjælpes videre i uddannelse og beskæftigelse. Der angives desuden særlige fokusområder, på baggrund af elevgruppens behov og de udfordringer der p.t. er fremherskende i denne.

Gøglerproduktionsskolen arbejder på at styrke indsatsen omkring de mange elever med psykiske og sociale problemer. En stor del af skolens elevgruppe starter på skolen med en diagnose i bagagen, eller får en diagnose i systemet under deres ophold på skolen. For at varetage denne voksende gruppe af produktionsskoleelevers behov, styrkes vejledningsindsatsen gennem løbende opkvalificering af vejlederstaben, det særlige mentortilbud, samt det gode og tætte samarbejde med behandlingstilbud i Aarhus Kommune, bl.a. Jydsk PsykologCenter og Misbrugskonsulenterne.

Gøglerproduktionsskolens samarbejdspartnere omkring uddannelsesforløb:

 • Aarhus Tech
 • Aarhus Business College
 • Sosu

Yderligere samarbejdspartnere:

 • Folkesundhed Aarhus
 • Misbrugsrådgiverne
 • SSP
 • UU Aarhus
 • EGU
 • Go’ Proces
 • Kvickly, Bruuns Galleri
 • Aarhus City Forening
 • Aarhus Festuge
 • Skjulte Steder
 • Musikhuset Aarhus
 • Aarhus Teater
 • Hjortshøj Festival
 • Den Jyske Opera
 • Kulturhus Aarhus / Godsbanen
 • Frit Oplysningsforbund
 • Børnekulturhuset i Aarhus
 • Godsbanens åbne værksteder
 • Cirkus Tværs, Gellerup

Udslusningsstatistik 1. oktober 2017 - 30. september 2018:

AktivitetAntal i alt%
EUD2112,43
PBE00
EGU00
KUU158,88
Beskæftigelse på ord. vilkår127,10
Beskæftigelse med tilskud21,18
Gymnasial udd.2917,16
Grundskole10,59
10. klasse21,18
Anden uddannelse116,51
Kommunal tilbud31,78
Militær10,59
Frafald u. kendt perspektiv5230,77
Andet2011,83
   
Totaler169100%