Skolens Politikker

Her kan du læse den erklærede politik for udvalgte områder og problematikker.

Misbrugs politik

Det er ulovligt:

  • At indtage, handle og være i besiddelse af rusmidler på skolen.
  • At møde påvirket i skoletiden.

Overtrædes disse regler, vil eleven i første omgang blive hjemsendt og der vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med vejleder på skolen. Er eleven under 18 år, vil forældre blive informeret.
Hensigten med den aktive misbrugspolitik er, at give den unge den nødvendige hjælp og støtte til at komme ud af et eventuelt misbrug.
I tilfælde af konstateret misbrug, indgås en aftale mellem eleven og vejlederen. Misligholder eleven aftalen, medfører det udmeldelse. En aftale kan omfatte kontakt til professionelle behandlere/forældre.

Ryge politik

Al rygning foregår udendørs.
Skolens rygepolitik skal ses i sammenhæng med skolens samlede værdier:
Vi har fokus på det gode liv, herunder arbejdsliv og uddannelse.
Vores redskaber er leg, krop og komik. Vi ser kroppen som en uvurderlig gave til det enkelte menneske. En gave, der skal værnes om, plejes og – før eller senere – repareres med nænsomhed.
De ansatte er rollemodeller for eleverne: det er vigtigere, hvad vi gør, end hvad vi siger. Personalets rygning foregår derfor ikke sammen med eleverne.
-> Link til Aarhus Kommunes hjemmeside om gratis hjælp til rygestop.

Voldspolitik

Ved vold, eller trusler om vold, sendes eleven hjem straks i mindst 2 dage.
Politiopgaver overlades til politiet.
Eleven er ikke automatisk smidt ud af skolen, det er noget der skal tages stilling til i samråd med alle involverede parter.
Eleven vender kun tilbage, hvis der ikke er nogen der føler sig utrygge.

Mobnings- og chikane politik

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Handling

Gøglerskolens ansatte har pligt til at tage ansvar for elevernes trivsel og påtale mobning, chikane eller anden negativ adfærd, i tilfælde af at den enkelte elev ikke selv kan sige fra.
Konflikter skal tages op og forsøges løst mellem de involverede parter. Lykkes det ikke inddrages skolens ledelse.