Carpe Diem er et ”vejlednings og opkvalificerings” forløb, midt i byens sprudlende produktionsskole, Gøglerskolen. Når man begynder på Carpe Diem bliver man tilknyttet et af skolens værksteder.

På Carpe Diem er der en fast tilknyttet vejleder. Denne vil sammen med den enkelte elev lave en plan for fremtidig arbejde, praktik, uddannelse eller behandling. Der vil løbende være samtaler med vejleder, linjeleder samt sagsbehandler.

Der vil fra starten blive taget fat på en afklaring ud fra et helhedssyn, det vil sige bolig, arbejde, misbrug, netværk, m.v. i tæt samarbejde med elevens øvrige kontaktpersoner; bostøtte o.l.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 18-30 år der modtager uddannelseshjælp. Mange af de unge har et misbrug i større eller mindre omfang og har haft en kriminel løbebane. Ligeledes har nogle af de unge psykiske problemer, der som regel ikke er diagnosticerede. Kendetegnende for gruppen er, at mange har få eller ingen ambitioner med deres liv, de har ofte få sociale kompetencer og som følge heraf ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål

Det helt overordnede formål er at få skabt en kontakt med de unge og komme i dialog med dem, således at flest mulige kommer i gang med en indsats, der kan føre til, at de går i gang med uddannelse eller arbejde. Hvis dette ikke lykkes, er formålet helt konkret at pege på, hvilken individuel indsats der vurderes at være behov for. Det kan eksempelvis være et behandlingsforløb, psykologisk udredning eller ansøgning om pension m.v.
Den unge vil på Carpe Diem blive fulgt tæt. Der tages dagligt kontakt til den unge, hvis denne ikke møder. Der er ligeledes tæt samarbejde med den linje den unge vælger.

Efterværn

I udslusningsfasen er der mulighed for at lave efterværn i op til 3 mdr. efter udslusning.

Samarbejdspartnere

  • Sociallægeinstitutionen: Carpe Diem samarbejder med Sociallægeinstitutionen der er repræsenteret ved en psykolog. Denne har til opgave at lave vurderinger på de personer, hvor der er tvivl om eventuel behandling.
  • Sagsbehandleren i jobcenteret samt det team den unge er tilknyttet: Eftersom der er forskellige årsager til at starte på Carpe Diem og forskellige ønsker for forløbet, har alle deltagere individuelle aftaler, der er afpasset den enkeltes behov. Disse aftaler bliver lavet i samarbejde med den pågældendes sagsbehandler.

Samarbejdsaftalen kan læses i Århus Kommunes Administrationshåndbog.
Carpe Diem foregår i Gøglerproduktionsskolens regi som indtægtsdækket virksomhed.

Medarbejdere

Gitte Møller: Vejleder

Projektkoordinator for Carpe Diem, samt vejleder for Makerspace-linjen og Træ & Pedel-linjen. Gitte arbejder udfra den systemiske metode.

Se nyheder fra linjen

Vores linjer har en masse på hjertet - Sørg for at tjekke deres seneste nyheder

Nyheder fra linjen